Gravskick

Sättet att begrava sina förfäder har växlat mellan tidsepoker och skiljer sig också av religiösa eller geografiska skäl.

Syftet kan också skilja sig, alltifrån ett enkelt vilorum till imponerande statussymbol.

 

Enligt begravningslagen tillåts i Sverige idag huvudsakligen tre gravskick:

  •  Stoft eller aska på bestämd plats
  •  Placering eller utströende av aska i minneslund
  •  Spridning av aska på annan plats än begravningsplats 

GRAVSKICK – Med gravskick avses olika typer av gravar t.ex. minneslund, kistgrav, urngrav och grav genom utströende av aska utanför en begravningsplats.

GRAVRÄTT – Den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning. Från och med år 2000 är den kostnadsfria upplåtelsen 25 år. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, utformningen av gravanordningen och om gravplatsens utsmyckning. Innehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

GRAVSÄTTNINGSOMRÅDE – Gravsättningsområde är ett gemensamt gravområde avsatt för nedsättning av aska, urna eller kista, till exempel minneslund, askgravlund eller kistminneslund. Ett gravsättningsområde är alltid inritat på gravkartan.

KVARTER – Kvarter är ett område inom en begravningsplats, som är numrerat eller namngivet, och består av flera gravplatser eller gravområden. Kvarteren är ofta avgränsade av gångvägar. De är alltid inritade på gravkartan.

GRAV – En grav är det utrymme som är ämnat för gravsättning av en avlidens stoft eller aska.

GRAVPLATS – Gravplats är ett bestämt område för en eller flera gravar. En gravplats är alltid inritad på gravkartan och upplåts vanligen med gravrätt.

 

MED GRAVRÄTT

KISTGRAVPLATS – Kistgravplats är en gravplats för en eller flera kistor. I en kistgravplats ryms vanligtvis också urnor eller askor.

URNGRAVPLATS – Gravplats avsedd för urnor.

FAMILJEGRAVPLATS – Familjegravplats är en äldre benämning på en gravplats. Innehavaren köpte nyttjanderätten till gravplatsen (köpgrav). Familjegraven var avsedd för kistor och urnor och uppläts med gravrätt.

 

MED BEGRÄNSAD GRAVRÄTT

ASKGRAVPLATS – Askgravplats är en gravplats för askor/urnor. På askgravplatsen är det möjligt för makar/partner/anhöriga att vila tillsammans. Den upplåts med begränsad gravrätt. Begränsningen består i gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Begreppet askgravplats är dock inte helt entydig.

KOLUMBARIUM OCH URNMUR – Kolumbarium/urnmur är benämningen på nischer för förvaring av urnor eller kistor. Varje nisch är en gravplats och kan rymma en eller flera urnor eller vara avsedd för kistor. Kolumbarier kan anläggas antingen inomhus eller utomhus. Gravplats i kolumbarium/urnmur upplåts med begränsad gravrätt.

 

UTAN GRAVRÄTT

ASKGRAVLUND – Askgravlund är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor med en gemensam plats för namn och smyckning. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Gravplats i en askgravlund upplåts vanligen utan gravrätt.

MINNESLUND – Minneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Anhöriga deltar inte i gravsättningen. Minneslunden ska inte förses gravanordning. En minneslund har gemensam smyckningsplats.

KISTMINNESLUND – Kistminneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av kistor. Anhöriga deltar inte i gravsättningen. Kistminneslunden ska inte förses med gravanordning. Den har gemensam smyckningsplats. Gravplats upplåts utan gravrätt.

SMYCKNINGSPLATS – Smyckningsplats är en särskild plats i en minneslund, kistlund eller askgravlund. På smyckningsplatsen kan efterlevande sätta exempelvis snittblommor eller ljus.

KONTAKTA OSS

Petterssons Stenhuggeri AB
Magnetvägen 16, 461 38 Trollhättan

Telefon: 0520-49 40 60
Mail: info@tsten.se

Org.nr: 559295-0306
Bankgiro: 735-1695

BIC NDEASESS
SE69 9500 0099 6034 1858 9655

ÖPPETTIDER

Vardagar 07:00 – 16:00

Boka gärna tid innan Ditt besök.

SEMESTER vecka 28-31.

FRAKT INGÅR

Med oss kan du vara trygg med att alla stenar monteras säkert och enligt gällande bestämmelser.

Frakt och montering ingår vanligtvis när du beställer gravsten hos oss.